INFORMACE O WEBU

Paragon Customer Communications
Schwandorf GmbH

Gutenbergstr. 1–5
92421 Schwandorf
Německo
T +49 9431 620-194
F +49 9431 620-540
dialog@paragon-cc.de

Zápis do obchodního rejstříku: HRB 85
Rejstříkový soud Amberg
DIČ: DE811118483

Jednatel: Patrick J. Crean, Laurent Salmon, Thomas Simon

Všeobecné podmínky pro užívání
Přístup k této webové stránce a její využívání podléhá následujícím ustanovením. Tyto podmínky pro užívání jsou Vámi uznány, pokud využíváte tuto webovou stránku a její nabídky. Tuto webovou stránku vytvořila společnost Paragon Customer Communications Schwandorf GmbH (dále uvedená jako SPOLEČNOST) a také ji spravuje. Vyhrazujeme si právo naši webovou stránku, všeobecné podmínky pro užívání, naše všeobecné obchodní podmínky a rovněž naše prodejní a dodací podmínky podle našeho uvážení kdykoliv bez oznámení zcela nebo zčásti změnit a/nebo jejich provoz zastavit. Prosíme Vás proto prohlédnout si tuto stránku při Vaší příští návštěvě znovu a vzít na vědomí změny / doplnění.

Upozornění: Obsah domovské stránky byl vytvořen v německém jazyce. Pro případné posouzení obsahu je rozhodující znění v německém jazyce, a to i v případě, pokud byly tyto směrnice přeloženy do anglického, francouzského, švédského nebo českého jazyka.

Omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST neustále kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách a podrobuje je antivirové kontrole. Přes veškerou péči může dojít k tomu, že se údaje mezitím změní a nelze vyloučit, že při využívání těchto webových stránek může dojít k přenesení virů. Z tohoto důvodu se nelze zaručit nebo převzít záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací a rovněž za jakékoliv následky virového napadení. Totéž platí také pro další webové stránky, na které se odkazuje prostřednictvím hypertextového odkazu. SPOLEČNOST není zodpovědná za obsah webových stránek, které byly načteny na základě tohoto propojení.
Z výše uvedených důvodů byste měli překontrolovat zejména informace, které získáte na této webové stránce, před tím, než je budete jakýmkoliv způsobem využívat. Uživatelé této webové stránky prohlašují, že souhlasí s přístupem na tuto webovou stránku a na její obsah na vlastní riziko. Ani SPOLEČNOST ani třetí subjekt, podílející se na vytváření, výrobě nebo přenosu této webové stránky, neručí za škody nebo porušení vzniklá v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu, využívání nebo nemožnosti využívání této webové stránky nebo v důsledku skutečnosti, že jste se spolehli na informaci, obsaženou na této webové stránce.

Vyjádření směrovaná do budoucnosti
Tato internetová stránka obsahuje určitá vyjádření směrovaná do budoucnosti. Tyto údaje se vyznačují slovy jako "věříme, že", "vychází se z toho, že" nebo "očekává se, že" popř. podobnými formulacemi. Různá známá a rovněž neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory by mohly vést k tomu, že skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo výkonnost SPOLEČNOSTI se budou podstatně lišit od těch vyjádření, které byly výslovně nebo implicitně přijaty ve vyjádřeních směřovaných do budoucnosti. K těmto faktorům patří mimo jiné:

  • pokles konjunktury v odvětvích, ve kterých provozujeme naši obchodní činnost
  • nové popř. změněné předpisy, které zvyšují naše provozní náklady nebo jiným způsobem snižují naši ziskovost
  • zvýšení našich materiálových nákladů, zejména v případě, pokud nemůžeme tyto náklady přenést na naše zákazníky
  • ručení, zejména v souvislosti se zákony týkajícími se životního prostředí
  • kolísání směnného kurzu a rovněž změny všeobecné ekonomické situace
  • a další faktory, uvedené na této internetové stránce.

Tyto faktory zahrnují ty, které jsme popsali ve zprávách předaných Frankfurtské burze cenných papírů. Vzhledem k těmto případným nejasnostem doporučujeme čtenáři nespoléhat se příliš na tato vyjádření směřující do budoucnosti. Nemáme povinnost aktualizovat tato vyjádření směřující do budoucnosti nebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo budoucímu vývoji.

Mezinárodní uživatelé
Tuto webovou stránku kontroluje, provozuje a ošetřuje SPOLEČNOST v Německu. Je určena pro mezinárodní využití. SPOLEČNOST však nepřebírá žádnou záruku za to, že informace prezentované na této webové stránce jsou správné a přípustné v rámci celého světa. Pokud jste otevřeli tuto webovou stránku a / nebo jste stáhli její obsah, jste sami zodpovědní za to, že jsou slučitelné s místními zákony, platnými v místě Vašeho pobytu.

Nepovolené využití
Obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Rozšiřování informací nebo dat, zejména používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí schválení SPOLEČNOSTI.

Práva spojená s užíváním ochranné značky a autorská práva
Všechny ochranné značky uvedené na této webové stránce jsou vlastnictvím SPOLEČNOSTI nebo KONCERNU SPOLEČNOSTI, s výjimkou toho, kdy jsou viditelně označeny jako práva třetích subjektů nebo kdy jsou jiným způsobem jako takové rozpoznatelné. Neautorizované využití těchto ochranných značek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv na ochranu značek nebo jiných ochranných práv.

Webové stránky třetích subjektů / odkazy
Tato webová stránka obsahuje rovněž odkazy nebo propojení na webové stránky třetích subjektů. Tato propojení na webové stránky třetích subjektů nevyjadřují souhlas SPOLEČNOSTI s jejich obsahem. SPOLEČNOST nepřebírá žádnou zodpovědnost za disponibilnost nebo obsah těchto webových stránek a žádnou záruku za škody nebo porušení vyplývající z jakéhokoliv využívání jejich obsahu. Propojení na jiné webové stránky jsou poskytována uživatelům této webové stránky pouze za účelem zvýšení komfortu. Vytvoření propojení k těmto webovým stránkách je realizováno na vlastní nebezpečí uživatele.

Aplikovatelné právo
Jakékoliv právní nároky nebo procesy vzniklé v souvislosti s webovou stránkou nebo jejím využíváním podléhají výkladu zákonů Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení Mezinárodního soukromého práva a jednotného Zákona o mezinárodním nakupování movitých věcí podle Haagské Dohody o nákupním právu z 1964-07-01 a Dohody o nákupním právu OSN z 1980-04-11.

Ochrana dat
Pro společnost Paragon Customer Communications Schwandorf GmbH je obzvláště důležité chránit osobní údaje jako jsou jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy. Bez Vašeho souhlasu neshromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky žádné osobní údaje. Vy sami rozhodujete o tom, zda-li nám tyto údaje poskytnete či nikoliv prostřednictvím registrace (jako např. u příležitosti zákaznické poptávky, informační poptávky nebo online žádosti o zaměstnání). Vaše osobní údaje používáme generelně za účelem zodpovězení Vaší poptávky nebo ke zpřístupnění speciálních informací Vaší osobě. Společnost Paragon Customer Communications Schwandorf GmbH Vaše osobní údaje neprodává třetím subjektům, ani je jiným způsobem obchodně nevyužívá.

Zdroj obrázků
Paragon Customer Communications, fotolia, istockphoto.